Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU

ZALUMAN s r.o. ako prevádzkovateľ poskytuje týmto dotknutej osobe pred spracúvaním jej osobných údajov
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: ZALUMAN s.r.o., Krížna 1273/2, 92901 Dunajská Streda , prípadne telefón alebo e-mail, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená;
b) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: podnikanie, obchodná politika, marketing a propagačné aktivity prevádzkovateľa a vzájomná obchodná spolupráca a komunikácia prevádzkovateľa a dotknutej osoby;
c) právny základ spracúvania osobných údajov, ktorým je súhlas dotknutej osoby;
d) informáciu o tom, že dôvodom spracúvania osobných údajov nie je skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany;
e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje; kategória príjemcu: sprostredkovateľ, iná fyzická osoba, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje - bez ohľadu na to, či je treťou stranou;
f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
g) informáciu o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia; kritérium určenia doby uchovávania: do ukončenia vzájomnej spolupráce dotknutej osoby a prevádzkovateľa, prípadne do ukončenia rokovaní o uzavretí zmluvy o spolupráci dotknutej osoby a prevádzkovateľa bez toho, aby došlo k uzavretiu takejto zmluvy; osobné údaje sa však môžu uchovávať
aj dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitných predpisov a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov;
h) informácie o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov;
i) informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
j) informáciu o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
k) informáciu o tom, že poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou
požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, že dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o neexistencii následkov neposkytnutia osobných údajov;
l) informáciu o neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako dotknutá osoba podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov označením tohto súhlasu ako svojim jednoznačným potvrdzujúcim úkonom vyjadrujem svoj výslovný súhlas (ako vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle) so spracúvaním mojich osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, prípadne obchodné meno, mesto alebo obec bydliska, miesta podnikania a/alebo sídla, telefónne číslo, e-mailová adresa) na účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: podnikanie, obchodná politika, marketing a propagačné aktivity prevádzkovateľa a vzájomná obchodná spolupráca a komunikácia prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

OSOBITNÉ INFORMAČNÉ POVINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV O OCHRANE OSOBNÝCH
ÚDAJOV

ZALUMAN s.r.o. ako prevádzkovateľ dotknutej osoby, pred spracúvaním ich osobných údajov výslovne upozorňuje, že majú podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov a v rozsahu a spôsobom podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov
a) právo namietať spracúvanie ich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa ich konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, ako aj
b) právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na Vašom zariadení súbory, nazývané cookies.

ČO SÚ COOKIES?
Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opätovne.
Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nie je možné použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?
Používame cookies napríklad pre zachovanie prepnutia z mobilných zariadení do PC verzie webu, pre zachovanie Vašich preferencií pri prehliadaní týchto webových stránok, informácií o zvolenom jazyku a podobne. Podrobnejšie informácie získate priamo od prevádzkovateľa webu.
Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto cookies môžu byť použité re reklamné účely formou remarketingu na spriateľených weboch týchto spoločností a podobne. Tieto Cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.

SÚHLAS S UKLADANÍM COOKIES
Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak.
Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača.
Informácie o nastaveniach konkrétneho prehliadača nájdete na nasledovných adresách:
 Google Chrome
 Firefox
 Microsoft Internet Explorer
 Safari
 Opera

ZALUMAN s.r.o.

Výroba hliníkových okien a ich doplnkov.

Image

Korešpondenčná adresa

Kračanská cesta 40
929 01 Dunajská Streda

Sidlo

Krížna 1273/2
929 01 Dunajská Streda
© 2018, ZALUMAN s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zakladáme hlavne na kvalite výrobkov a spokojnosti zákazníkov.

Sledujte nás: - Facebook / Instagram
© 2024 ZALUMAN. Všetky práva vyhradené.